Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Spotkanie kandydata na rektora z pracownikami UŁ

15 marca 2016 r. o godz. 14.00 w Auli im. W. Szuberta odbyło się spotkanie prof. zw. dr. hab. Antoniego Różalskiego, kandydata na rektora Uniwersytetu Łódzkiego, z pracownikami oraz ze studentami i doktorantami UŁ.

Kandydat zaprezentował się zebranym uczestnikom debaty i przedstawił swój program wyborczy na najbliższe cztery lata. Następnie odpowiadał na pytania z sali.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UŁ zwróciła się z prośbą o ustosunkowanie się do poniższych pytań i zagadnień:

 

KZ: Proponujemy żeby spotkania Rektora z Dziekanami i przedstawicielami związków zawodowych na kolegiach rektorskich poprzedzających Senat, odbywały się wzorem lat ubiegłych z kilkudniowym wyprzedzeniem. Zwracamy się również z propozycją rozważenia możliwości, organizowania cyklicznych spotkań Kanclerza z podległymi kierownikami administracji centralnej i przedstawicielami związków zawodowych. Spotkania takie miałyby na celu wymianę bieżących informacji związanych z funkcjonowaniem UŁ. W związku z decentralizacją i przeniesieniem niektórych kompetencji na kolegia dziekańskie, wnosimy o zapraszanie przedstawicieli związków zawodowych na te posiedzenia, podobnie jak ma to miejsce od wielu lat na kolegiach rektorskich.

AR: Kolegia rektorskie odbywają się od lat. Ostatnio Rektor spotykał się z dziekanami i przedstawicielami związków zawodowych tuż przed posiedzeniem Senatu i rzeczywiście ograniczenia czasowe nie pozwalały na rozwinięcie podejmowanych tematów. Jestem otwarty i widzę możliwość wprowadzenia zaproponowanego rozwiązania. Co do kolegiów dziekańskich i kanclerskich, zwrócę się do Państwa Dziekanów i Pana Kanclerza UŁ i przedstawię tę propozycję.

 

KZ: Związki zawodowe w Uniwersytecie Łódzkim zawsze na pierwszym miejscu stawiają dobro pracownika ale także dobrą kondycję pracodawcy. Dlatego wnosimy, aby w istotnych sprawach pracowniczych (m.in. podwyżki, motywacje, nagrody) decyzje były podejmowane dopiero po akceptacji proponowanych rozwiązań przez związki zawodowe (lub na drodze negocjacji).

AR: Podwyżki, jeżeli takie będą, to oczywiście będą konsultowane ze związkami zawodowymi. Kwestię nagród podejmuje Uczelniana Komisja Kadrowa w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych. Jeżeli chodzi o motywacyjną część wynagrodzenia, to jest to temat znajdujący się w gestii Dziekanów. Będę apelował, by związki zawodowe uczestniczyły w podziale tych środków nie tylko na poziomie akceptacji ale w formie uzgodnień.

 

KZ: W związku ze wzrostem płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej, zwracamy się z pytaniem, czy zasadne jest zatrudnianie firm zewnętrznych do sprzątania i ochrony budynków oraz wykonywania innych usług konserwacyjnych (m.in. prace hydrauliczne, elektryczne, szklarskie, stolarskie)?

AR: Do władz naszej uczelni zwróciła się również Partia Razem z propozycją rozważenia odstąpienia od umów ”śmieciowych”. Już od jakiegoś czasu prowadzone są renegocjacje umów z firmami zewnętrznymi, z którymi mamy podpisane umowy o świadczenie pracy. Jednym z postulatów jest, by firmy zewnętrzne, z którymi współpracujemy, zatrudniały pracowników na umowę o pracę. Od października postulat ten ma być realizowany. Aktualnie w UŁ są wydziały, gdzie zatrudnia się stałych pracowników obsługi, ale też prace te wykonują firmy zewnętrzne. Uważam, że z wielu względów forma zatrudnienia stałego pracownika jest lepsza, niż zatrudnienie firmy zewnętrznej.

 

KZ: Jesteśmy dumni, że Uniwersytet Łódzki został uhonorowany statuetką Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Cieszymy się, że dla naszych władz status pracowników jest bardzo ważny. Dlatego zwracamy się z pytaniem, jak Pan Profesor będzie realizował politykę zawierania umów z młodymi pracownikami nauki? Jak będzie prowadzona polityka przeszeregowań i awansów pracowników? Czy pracownicy, zwłaszcza w grupie pracowników niebędących nauczycielami, będą mieli swobodny dostęp do szkoleń umożliwiających uzyskiwanie awansów?

AR: To, że otrzymaliśmy tę statuetkę świadczy, że mamy prawidłową politykę kadrową. Dlatego powinniśmy zachować funkcjonujące zasady zatrudnienia. Co do zatrudniania młodych pracowników nauki, to regulują to zapisy naszego Statutu. Jeżeli chodzi o grupę pracowników niebędących nauczycielami, to popieramy starania pracowników w zdobywaniu nowych uprawnień i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Wspieramy naszych pracowników w dążeniu do zdobycia wiedzy i kierujemy ich na wszelkiego rodzaju szkolenia. Pracownik może również uzyskać dofinansowanie do studiów uzupełniających i podyplomowych. Uważam, że to sam pracownik lub jego przełożony, powinni w odpowiednim momencie wystąpić z wnioskiem o awans.

 

KZ: W ostatnich latach obserwujemy zmniejszającą się liczbę osób rekrutujących się na studia. Jak Pan Profesor zamierza wykorzystać ten proces w celu podniesienia jakości kształcenia? Czy przewiduje Pan zmiany w liczebności grup, zwłaszcza na kierunkach eksperymentalnych oraz obniżenie pensum dla nauczycieli?

AR: Niż demograficzny jest powodem zmniejszającej się liczby studentów. Z podjęciem decyzji, co do zmniejszenia liczebności grup, musimy poczekać do czasu poznania wysokości dotacji podstawowej. Jeżeli przekazana nam kwota będzie wyższa od ubiegłorocznej, będziemy mogli zastanowić się nad zmniejszeniem liczebności grup. Natomiast pensum to już jest inna sprawa. Tutaj powinniśmy mieć jednolitą formę na wszystkich wydziałach. Postaramy się być elastyczni, szczególnie w stosunku do pracowników zaangażowanych w badania naukowe i pozyskiwanie grantów.