Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Porozumienie płacowe na 2014 rok podpisane

W dniu 10 lipca 2014 r. po ponad miesięcznych negocjacjach, władze Uniwersytetu Łódzkiego podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podziału dotacji celowej na wzrost wynagrodzeń w 2014 roku.

Na pierwszym posiedzeniu pracodawca przedstawił następujący podział dotacji:

- 35% kwoty przypadającej danej jednostce do podziału wśród pracowników zatrudnionych na stanowisku nauczyciela włącza się do pensji zasadniczej, natomiast 65% przeznacza się na wynagrodzenia motywacyjne w formie dodatku do końca 2014 r.

- zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego poszczególnym pracownikom danej jednostki organizacyjnej dokonuje się, dzieląc kwotę pomiędzy uprawnionych pracowników przy zastosowaniu następujących współczynników: prof. - 2,0, dr hab. - 1,5, dr - 1, mgr - 0,25.

- na zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nienauczycieli przeznacza się 60%, a na wynagrodzenia motywacyjne (w formie dodatku do końca roku) 40% kwoty przypadającej na zwiększenie wynagrodzeń tych pracowników.

Podział ten dość jednoznacznie określił zamysł Pracodawcy położenia nacisku na część motywacyjną podwyżki. Koncepcja ta miała realizować zasady ujęte w piśmie MNiSW sprawie zasad podziału dotacji celowej w roku 2014, uchwały nr 140 Senatu UŁ oraz Planu rozwoju działalności naukowej w UŁ. Oprócz podstawowego celu tej podwyżki, czyli podniesienia płac nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami, była chęć zmotywowania pracowników do skuteczniejszego działania w kierunku poprawienia pozycji UŁ wśród innych uczelni. Związkowa Grupa Negocjacyjna w pełni poparła zamierzenia Władz Uczelni, wskazując jednak inne drogi realizacji.

Uważamy, że motywowanie krótkoterminowe (dodatkami do pensji) nie przyniesie takiego efektu, jak stworzenie dobrych i stabilnych warunków pracy. Związki zawodowe stoją na stanowisku, że wyższe wynagrodzenie stałe stanowi jeden z kluczowych czynników marketingu personalnego, silniej przyciąga do organizacji utalentowane jednostki, sprzyja długofalowemu kumulowaniu talentów w organizacji, co jest istotne w przypadku tzw. instytucji działających w oparciu o wiedzę. Praca pracownika wiedzy (który tworzy wiedzę i/lub przekazuje ją innym osobom) jest wyraźnie odmienna od innych rodzajów pracy. Osiągane przez niego efekty zależą w istotnym stopniu od stworzenia mu takich warunków, dzięki którym będzie miał poczucie stabilizacji zawodowej i materialnej oraz poczucie względnej pewności miejsca pracy. Wyższy poziom stałej części wynagrodzenia, budując pracownikowi poczucie stabilizacji materialnej, będzie powodować zwiększone koncentrowanie się na swoich zadaniach zawodowych (czas, wysiłek), a wygaszać działania mające na celu uzyskiwanie dochodów z innych źródeł. Uważamy, że takie postępowanie sprzyja również korzystnemu wizerunkowi uczelni na zewnątrz.

Stoimy na stanowisku, że niski poziom wynagrodzenia stałego będzie powodować negatywną selekcję pracowników uczelni. Utalentowane młode osoby nie będą zainteresowane podejmowaniem pracy w takiej organizacji, wybierając pracę w innych, oferujących bardziej atrakcyjne wynagrodzenie stałe, co w dłuższej perspektywie będzie powodować obniżanie się jakości zatrudnionej w niej kadry. Niski poziom wynagrodzenia stałego będzie skłaniać do odejścia z uczelni raczej te osoby, które z racji swoich wysokich kompetencji zawodowych są atrakcyjne na otwartym rynku pracy (a te właśnie osoby są przecież najcenniejsze dla naszej uczelni), natomiast osoby mniej wartościowe dla uczelni będą starały się w niej pozostać, bowiem ich konkurencyjność na otwartym rynku pracy z racji mniejszych kompetencji jest niewielka. W rezultacie zasygnalizowane wyżej procesy będą z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do stopniowego kształtowania się słabszej kadry pracowników, co może budować niekorzystny wizerunek uczelni nie tylko w środowisku, ale także może skutkować obniżeniem jej pozycji rankingowej.

Władze Uczelni jednak bardzo silnie forsowały swoje stanowisko. Efektem negacji było podpisanie w dniu 10 lipca 2014 r. porozumienia między Rektorem UŁ, a stroną związkową w sprawie zasad podziału dotacji.

W porozumieniu, warunki początkowe postawione przez pracodawcę zostały zmienione na następujące:

- 50% kwoty przypadającej danej jednostce do podziału wśród pracowników zatrudnionych na stanowisku nauczyciela włącza się do pensji zasadniczej, a 50% przeznacza się na wynagrodzenia motywacyjne w formie dodatku do końca 2014 r.

- zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego poszczególnym pracownikom danej jednostki organizacyjnej dokonuje się, dzieląc kwotę pomiędzy uprawnionych pracowników przy zastosowaniu następujących współczynników: prof. - 2,0, dr hab. - 1,5, dr – 1,25, mgr - 0,75.

Zmiana tych współczynników prowadzi do poprawy uposażenia nauczycieli z tytułem mgra i dra, których wynagrodzenie zasadnicze jest bliskie minimalnemu.

- na zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nienauczycieli przeznacza się 80%, a na wynagrodzenia motywacyjne (w formie dodatku do końca roku)20% kwoty przypadającej na zwiększenie wynagrodzeń tych pracowników.

W grupie NNA podwyżka miała na celu również docenienie dużego obciążenia pracowników, szczególnie administracji centralnej, we wdrażaniu komputerowego systemu zarządzania Uczelnią.

Ważne jest również to, że tegoroczne porozumienie daje możliwość (w odróżnieniu od zeszłorocznego) podziału części motywacyjnej zgodnie z zasadami przyjętymi na poszczególnych wydziałach i umożliwia otrzymanie części motywacyjnej przez wszystkich pozytywnie ocenionych pracowników.  Jest to dla naszej społeczności dość duże wyzwanie idące w kierunku spełnienia „decentralizacyjnych żądań” (nieograniczania swobód decentralizacyjnych) władz wydziałów.

Związki zawodowe działające w Uniwersytecie Łódzkim są zainteresowane aby system motywowania pracowników był przejrzysty oraz przez nich akceptowany. Będziemy starali się monitorować ten proces.

 

porozumienie 2014.pdf

 

Lech Leszczyński - prezes RZ ZNP UŁ

Dominik Szczukocki - przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” UŁ